Vilkår og Betingelser / Spørgsmål og svar
1.   Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser for køb og salg på Fymasauctions.dk af den 31. maj 2023.

Læs grundigt nærværende, det er grundlaget for brug af Fymasauctions.dk, herefter kaldet FA

De fleste af reglerne er fælles for alle Brugere, enkelte reglerne gælder dog særligt for:  Budgiver/Køber og er markeret og for Sælger og er markeret

 

1. OPRETTELSE SOM BRUGER.

1.1. FA er en internetbaseret handelsplatform for handel mellem virksomheder.

Kun virksomheder og myndige personer over 18 år med CVR-nummer kan oprette en konto og handle på FA.

Denne aftale er juridisk bindende og beskriver Brugers og FA rettigheder og pligter i forbindelse med de tjenester, der tilbydes på FA´s handelsplatform.

Det er en betingelse ved oprettelse, at man har læst og forstået FA´s Vilkår og Betingelser, og oprettelse som Bruger er accept og godkendelse heraf.

 

1.2. Gratis registrering.

Oprettelse som bruger og registrering af varer til salg er gratis - og kun ved køb og salg tages salær, se salærsatser i afsnit 6.

 

1.3. Brugers adgangskode er personlig.

Den registrerede Bruger er ansvarlig for handler foretaget med sin adgangskode og skal derfor beskytte sin kode mod misbrug. Hvis flere i samme organisationen har brug for FA´s tjenester, oprettes en konto for hver Bruger.

 

1.4. Meddelelser på E-mail til og fra Bruger – og kommunikation mellem FA og Bruger.

Alle meddelelser på E-mail mellem Bruger og FA i henhold til denne aftale skal ske på den E-mailadresse, Bruger har registreret i FA. Meddelelser dertil fra FA i tidsrummet kl. 8.00 – 16.00 (CET) forventes læst og besvaret af Bruger straks – alene Bruger er ansvarlig for, at meddelelser fra FA bliver læst og besvaret. Alle meddelelser fra FA bliver bindende for Bruger som modtager, fra når de er afsendt af FA, og er i retsligt forstand kommet frem fra FA afsendelse, og får derfra retsvirkning efter sit indhold, uanset om modtager har læst meddelelsen eller ikke.

Brugers kommunikation til FA skal ske til e-mail fymas@fymas.dk eller til telefon 44 65 06 07 og vor kontortid er hverdage Mandag-fredag kl. 8.00 – 16.00 (CET).

 

1.5. Budgivers/Købers og Sælgers identitet holdes fortrolig.

Brugers identitet holdes fortrolig indtil auktionen er afsluttet, og efter betaling får Budgiver/Køber og Sælgers besked om hinandens identitet og det efterfølgende forløb. Budgivning sker anonymt, men Budgivers kundenummer vil være synligt, når der er afgivet bud.

 

2. BUDGIVERS BINDING OG SÆLGERS STARTPRIS, MINDSTEPRIS OG BINDING / EFTERFØLGENDE BUDRUNDE - VALUTA ER I DKK (DANSKE KRONER).

2.1. Budgivers binding og Sælgers Startpris, Mindstepris og binding.

Ved oprettelsen af en vare på auktion fastsætter Sælger altid en startpris hvorfra budrunden indledes og en mindstepris på varen ekskl. moms. Sælger kan vælge om mindsteprisen skal være synlig vist for Budgiver, eller om den skal være skjult, indtil der afgives et bud, der når den.

Hver budrunde er ca.1-3 uger og Sælger er kun forpligtet af bud til og over den af ham givne mindstepris men alle Budgiveres bud er juridisk bindende for Budgiver uden fortrydelsesret, også bud som Budgivere har givet under Sælgers mindstepris er bindende for Budgivere i indtil 24 timer på den førstkommende hverdag efter auktionens afslutning eller forlængelse - og Budgivere får indenfor denne frist besked, hvis Sælger vil acceptere bud under mindsteprisen.

Budgivere tillader, at såfremt mindsteprisen ikke er nået, kan FA rette henvendelse på vegne af Sælger, for at forhøre, om der kan opnås enighed om en pris højere end det budte.

Sælger kan i ovennævnte 24 timer ikke tage varen ud af auktionen og kan ikke disponere over varen eller sælge varen til anden side etc. og FA har indenfor de 24 timer fuldmagt til på vegne af Sælger, at forhandle med Budgivere på vegne af Sælger og FA kan forpligte Sælger til, at sælge varen til en Budgiver der vil betale mindsteprisen.

 

Efterfølgende budrunde:

Sælger accepterer, at såfremt mindstepris ikke er nået ved auktionens afslutning, vil FA, med mindre andet er aftalt, uden yderligere varsel forlænge eller genoptage auktionen til efterfølgende budrunder af yderligere 1-3 uger.

 

Når en vare er til salg på FA, har Sælger ikke ret til at sælge, annoncere eller forsøge varen afhændet på anden måde eller til anden side, før de budrunder som varen deltager i på FA, herunder efterfølgende budrunder måtte være endt uden salg og en eventuelt efterfølgende dialog som beskrevet ovenfor her i punkt 2.1, ikke har ført til enighed om pris.

 

Tager en Sælger en vare ud af en igangværende auktion eller foretager Sælger selv et salg af varen under en igangværende auktion samt hvis Sælger efter en auktions ophør selv indgår en købsaftale på baggrund af FA´s indsats, uden FA´s forudgående og skriftlige accept, er Sælger pligtig at betale FA både det køber- og sælgersalær, der ville have tilkommet FA beregnet ud fra mindsteprisen, som hvis salget på auktionen havde været gennemført på normal vis og med tillæg af et gebyr på kr.10.000. Derudover har Budgivere ret til, at afkræve erstatning af Sælger efter Dansk rets regler for en Sælgers manglende opfyldelse af et afgivet salgstilbud.

2.2. Alle bud er Maxbud, også kaldet Autobud.

Alle bud er Maxbud, også kaldet Autobud. Det vil sige, at buddet angiver, hvad man maksimalt vil byde. Når et Maxbud er afgivet, byder systemet fra når mindsteprisen er nået trinvis på varen for Budgiver billigst muligt, op til det maksimumsbeløb man selv har bestemt, men man kan nemt være heldig og komme til at betale mindre! Andre Budgivere og Sælger kan ikke se hvilket beløb, Budgiver har sat som Maxbud. Budgiver modtager mails om overbud, på såvel enkelt bud som på Maxbud. – og på et hvilket som helst tidspunkt under auktionen kan budgiver øge såvel enkel og Maxbud. Alle bud er juridisk bindende for budgiver iht. vores Vilkår og Betingelser pkt.2. Ved bud inden for auktionsperiodens sidste 3 minutter udsættes hammerslaget til 3 minutter efter seneste bud.

2.3. Valuta er i DKK (Danske Kroner).

Der bydes, faktureres og afregnes i DKK.

Beløb vist i Euro, er alene vejledende og afrundede.

 

3. BETALING OG INSTRUKTION I UDLEVERING -  HURTIG AFREGNING TIL SÆLGER.

3.1. Betaling og instruktion i udlevering og afregning til Sælger. 

Når Budgiver vinder en auktion eller Sælger iht. 2.1. accepterer Budgivers bud under mindsteprisen, modtages en E-mail med besked herom, og der sendes indenfor 24 timer en faktura til Budgiver pr. E-mail med en betalingsfrist på 5 hverdage.

Alle betalinger sker ved bankoverførsel til en klientkonto hos FA. Når betalingen er modtaget, vil Køber modtage en Udleveringsseddel pr. E-mail fra FA, hvoraf fremgår kontaktoplysninger til Sælger, samt instruktion i hvorledes udleveringen af varen skal foregå - ved afhentning skal Køber eller Købers transportør medbringe Udleveringssedlen til Sælger som bevis på retten til at afhente varen og Sælger er sikret afregning, da betalingen er deponeret hos FA.

Afregning til Sælger sker efter udleveringen af varen til Køber, ved at Sælger sender en kopi af den underskrevne Udleveringsseddel pr. E-mail til FA – Angående afregningstid, se pkt. 3.2.

Enhver forsinkelse i Købers betaling anses som væsentlig misligholdelse af aftalen, og handlen kan i så fald uden forudgående varsel hæves af Sælger eller af FA på vegne af Sælger. En ophævelse af en købet som følge af manglende betaling medfører, at Budgiver/Køber er pligtig at betale FA både det køber- og sælgersalær, der havde tilkommet FA, hvis købet havde været gennemført på normal vis og med tillæg af et gebyr på kr. 2.500,- eksklusiv moms, derudover har Sælger ret til, at afkræve erstatning af Budgiver/Køber efter Dansk rets regler for en Købers manglende opfyldelse af købsaftale.

 

 

3.2. Hurtig afregning til Sælger.

Afregning til Sælger, foretages indenfor 5 arbejdsdage fra Købers afhentning af varen.

 

4. LEVERING / AFHENTNING OG SÆLGERS LEVERINGSTID / KØBERS AFHENTNINGSFRIST / LAGERHOTEL OG OPBEVARING

4.1. Levering / afhentning og Sælgers leveringstid / Købers afhentningsfrist.

Levering / afhentning:

Alle varer sælges ab Sælgers adresse, m.m. andet er angivet.

Ved hver vare på auktion er der oplysning om varens omtrentlige lagersted - af hensyn til Sælger og risiko for tyveri oplyses adressen til lagersted først, når betaling er modtaget på FA klientkonto.

Leveringsstedet er ab lager - og afhentning, demontering samt af- og pålæsning af varen foretages af Køber for egen regning og risiko. Beskadigelse i forbindelse hermed, er alene Købers risiko og Sælger samt FA er uden ansvar, også ved evt. hjælp hertil.

Evt. reklamation skal ske straks på afhentningsstedet, se punkt 7.2.

4.2. Lagerhotel og opbevaring.

Vi kan efter nærmere aftale tilbyde, at varer Du vil sælge eller har købt, kan oplagres på en af vores lagerpladser på Sjælland og i Jylland.

Uanset om FA måtte tilbyde oplagring eller opbevaring mod betaling eller uden beregning, kan det ikke forventes, at varen er under opsyn og FA er uden ansvar i fald det oplagrede måtte bortkomme, bliver stjålet eller måtte blive skadet. Det anbefales derfor, at brugere af lagerfaciliteter hos FA selv tegner forsikring på varer, der står på FA´s pladser.

 

4.3. Sælgers leveringstid straks.

Sælgers leveringstid er straks fra modtagelse af E-mail fra FA om, at Købers betaling er indgået på FA konto.

 

Enhver forsinkelse i Sælgers levering anses som væsentlig misligholdelse af aftalen, og handlen kan i så fald uden forudgående varsel hæves af Køber eller af FA på Købers vegne. Manglende levering fra Sælgers side eller en ophævelse af en handlen som følge af manglende eller ikke rettidig levering medfører, at Sælger er pligtig at betale FA både det køber- og sælgersalær, der havde tilkommet FA, hvis salget havde været gennemført på normal vis og med tillæg af et gebyr på kr.10.000. Derudover har Køber ret til, at afkræve erstatning af Sælger efter Dansk rets regler for en Sælgers manglende opfyldelse af købsaftale.

 

4.4. Afhentningsfrist Køber 21 dage og Købers kontakt til Sælger for afhentning.

Køber skal snarest efter modtagelse af Udleveringsseddel fra FA, kontakte Sælger for at aftale tid og sted for afhentning af varen. Varen skal af Køber være afhentet hos Sælger inden 21 dage fra fakturadato.

Såfremt varen ikke er afhentet indenfor afhentningsfristens udløb på 21 dage fra fakturadato, anses dette for mislighold af aftalen. Sælger eller FA på Sælgers vegne, kan da sende varsel til Køber på hans registrerede E-mailadresse om, at såfremt varen ikke er afhentet indenfor yderligere 8 dage, vil varen uden yderligere varsel blive lagt ud til på ny auktion eller bortsælges på anden måde efter Dansk rets regler, for Købers manglende opfyldelse af købsaftale. 

Såfremt varen ikke kan sælges på en ny auktion, er Sælger berettiget til frit at råde over varen, også til at kassere den. Såvel ved manglende opnåelse af salg på efterfølgende auktion til tredjemand, som ved kassering har en Køber, der har undladt afhentning af varen, ingen krav overfor hverken Sælger eller FA.

Herudover har Sælger ved Købers manglende afhentning ret til, at afkræve Køber erstatning iht. lovgivningens regler for en købers manglende opfyldelse af købsaftale.

 

 

5. RISIKOENS OG EJEMDOMSRETTENS OVERGANG.

5.1. Risikoens og ejendomsrettens overgang.

Risiko:
Fra betaling eller når den angivne betalingsfrist i fakturaen er udløbet, hvad først måtte indtræffe af de to, anses varen for klar til levering – og det anbefales, at Køber holder varen forsikret fra dette tidspunkt.

Angående risiko såfremt FA organiserer transporten for Køber, se punkt 7.3.

Undlader Køber at betale eller afhente varen i rette tid, eller har hans forhold i øvrigt bevirket, at den ikke i rette tid er blevet overgivet i hans besiddelse, har Sælgeren iflg. Købelovens bestemmelser pligt til for Køberens regning, at drage omsorg for genstanden, indtil Købers forsinkelsen ophører eller til købet er hævet.

Ejendomsretten:
Ejendomsretten til det købte overgår først til Køber, når betalingen er registreret på FA´s klientkonto.

 

6. SALÆRER ”NO CURE NO PAY” -  FAKTURABEREGNING AF KØBER / -  AFREGNING TIL SÆLGER -  OG MOMS.

6.1. Gratis oprettelse og registrering af varer.
Oprettelse og registrering af varer på FA er gratis – først ved køb tilkommer der FA salær.

 

6.2. Tryghed.
Inden et bud afgives, vises i ”budvinduet” købersalæret og den totale pris inklusiv salær, ekskl. moms – Budgiver har således under auktionen hele tiden overblik over købsprisen.


6.3. Købersalær - og beregning af varens faktureringspris.

Salærsatserne beregnes trinvis og akkumuleres* – og er gældende, med mindre bonusaftale er indgået mellem Køber og FA inden auktionens påbegyndelse.

Køber modtager en faktura fra FA på købesummen, med tillæg af salær samt et fakturagebyr på DKK 100, angående moms se pkt. 4.4 nedenfor.

 

 

 
6.3. Afregning til Sælger.

På FA sælger man uden at betale salær = Sælgersalær Kr. 0,-

Ved køb tilkommer der salær, som Køber betaler FA oveni sin budsum.

Sælger skal ikke fakturere varen til FA, men modtager en Afregningsnota (kreditnota) fra FA på Købers vindende bud og beløbet indsættes på Sælgers konto, angående moms se pkt. 6.4 nedenfor.

 

Beløb DKK

Købersalær %

0  -  10.000

20

10.000  -  150.000

10

150.000  -  600.000

7,5

600.000  -  10.000.000

5,0

 

 

 

*Eksempel på beregning af Købersalær:

Købes en vare for DKK 70.000 ekskl. moms, bliver salæret således 20% af de første DKK 10.000 = DKK 2.000 + 10% af de næste DKK 60.000 = DKK 6.000, dvs. købersalær i alt = DKK 8.000 ekskl. moms.

Fakturagebyr DKK 100 ekskl. moms tillægges.

 

6.4. Køber moms.

Dansk momsregistreret Køber

Befinder varen sig i Danmark
Købsprisen, salæret og fakturagebyret tillægges moms, medmindre andet er angivet.

Befinder varen sig i et andet EU land:
Købsprisen tillægges ikke moms, kun salær og fakturagebyr.

Befinder varen sig i et ikke EU land herunder Færøerne og Grønland:
Købsprisen tillægges ikke moms, kun salær og fakturagebyr.  

Udenlandsk Køber momsregistreret i EU

Befinder varen sig i Danmark:
Købsprisen, salæret og fakturagebyret tillægges ikke moms, under forudsætning af, at Køber inden 8 dage fra afhentning af varen:  
- Har fremsendt dokumentation til Sælger og samtidigt kopi heraf til FA på, at varen fysisk er transporteret til et andet EU-land. Dokumentationen kan være i form af transportfaktura, fragtbrev/CMR eller erklæring fra fragtfører eller speditør.
- Hvis Køber eller Sælger selv foretager transporten, skal dokumentationen bestå i en erklæring om, at varen er modtaget i et andet EU-land.

Ved mangler i ovenstående dokumentation eller for sen fremsendelse heraf, accepterer Køber, at betale 25% dansk moms af beløbet!

Udenlandsk Køber registreret udenfor EU

Sælger skal sørge for, at der foreligger en udførselsangivelse EX- A (MRN).

Køber skal selv fremskaffe evt. EUR1 dokument.

Ved mangler i ovenstående dokumentation accepterer Køber, at betale 25% dansk moms af beløbet.

Befinder varen sig i et andet EU land eller udenfor EU, herunder Færøerne og Grønland, kontakt FA.

 

Fymasauctions kan ikke holdes ansvarlig for manglende dokumentation, kontakt FA gerne for yderligere spørgsmål

 

6.4. Sælger moms.

Dansk Køber 

Afregningsprisen til Sælger tillægges moms, medmindre andet er angivet og Sælger er forpligtet til at afregne salgsmoms (udgående moms) til SKAT.

Udenlandsk Køber 

Afregningsprisen til Sælger tillægges ikke moms. 
Der kræves dokumentation for, at varen er gået ud af landet, det kan være i form af transportfaktura, fragtbrev/CMR, en erklæring fra fragtfører eller speditør.
Hvis Køber selv står for eller arrangerer transporten (afhentningskøb), skal dokumentationen tillige bestå i en erklæring om, at varen er modtaget i det andet EU-land. Den person, der afhenter varerne, skal allerede i forbindelse med udleveringen af varerne forsyne Sælger med oplysninger, der gør det muligt at identificere den, der afhenter varen: f.eks. kopi af kørekort eller lignende dokumentation.

Dokumentation for verifikation af Købers momsnummer sørger FA for.

Ved salg uden for EU skal Sælger registreres som eksportør. 

Ved manglende i dokumentation eller for sen fremsendelse heraf skal Sælger betale 25% dansk moms af beløbet! 

FA kan ikke holdes ansvarlig for manglende dokumentation, kontakt FA gerne for yderligere spørgsmål.

 

7. VARENS BESKAFFENHED, VAREBESKRIVELSE OG SÆLGERS OPLYSNINGSPLIGT – REKLAMATIONSRET VED KØBERS AFHENTNING.

7.1. Varens beskaffenhed, varebeskrivelse.

Medmindre Sælger har anført andet, annonceres og sælges varer gennem FA iht. den information og beskrivelse, der fremgår af den enkelte vare, i den stand hvori den er og forefindes og uden garanti, og kan indeholde skjulte fejl og mangler, der ikke er opdaget af Sælger.

Sælgers oplysningspligt:

Varer købes i den stand, de er og forefindes og ingen reklamationer mod Sælger tages til følge - Sælger er dog forpligtet til at levere en varer i en stand, der svarer til beskrivelsen.

Skulle det efter auktionen vise sig, at varebeskrivelsen har været behæftet med væsentlige fejl eller mangler, og varen er i væsentlig dårligere stand end beskrevet og Køber har fulgt proceduren iht. pkt. 7.2., er Køber berettiget til at hæve købet eller evt. få et forholdsmæssigt afslag i prisen.

 

I det tilfælde FA beskriver varer på Sælgers vegne, er Sælger forpligtet til straks selv at kontrollere, om beskrivelsen af varen er korrekt i enhver henseende. Sælger og alene Sælger er ansvarlig for varens beskrivelse, uanset om denne er beskrevet af Sælger selv eller af FA på Sælgers vegne.

 

Opdager Sælger, efter at varen er oprettet, at beskrivelsen er mangelfuld, skal Sælger straks informere FA herom på E-mail til fymas@fymas.dk.

 

Sælger indestår for at have fuld ejendoms- og råderet over varen, herunder at varen sælges fri for pant, hæftelser, ejendomsforbehold eller andre tredjemandsrettigheder, således at Køber opnår fuld og uindskrænket ejendomsret til varen, fra når Køber har betalt. Sælger skal på opfordring straks fremlægge sådanne dokumentation både til Køber og FA.

 

7.2. Reklamationsret ved Købers afhentning af varen og ved forsendelse af varen.

Købers afhentning af varen skal ske iflg. aftale med Sælger og medens repræsentant for Sælger er til stede, og Køber er ansvarlig for at kontrollere varen ved afhentning.

Hvis der konstateres væsentlige fejl og mangler, der ikke svarer til beskrivelsen på fymasauctions.dk, og Køber vil reklamere over eller hæve købet, skal denne anvisning følges:

A. Straks og medens både Køber og Sælger er på afhentningsstedet, skal Køber ringe til FA på telefon 44 65 06 07, og medens Køber stadig er hos Sælger, vil FA drøfte sagen med både Køber og Sælger – bemærk at FA ikke er part i en evt. tvist mellem Køber og Sælger, men som en service vil FA forsøge at få parterne til at forliges.

Er der aftalt afhentning udenfor tidsrummet mandag-fredag kl. 7.00-17.00, skal Køber senest 1 hverdag inden afhentning på e-mail til fymas@fymas.dk , give FA orientering om, hvilket tidspunkt Køber og Sælger har aftalt afhentning - og inden afhentningen skal Køber have modtaget retursvar på sin e-mail fra FA om, at FA kan acceptere det aftalte afhentningstidspunkt og hvilket telefonnummer FA vil være at træffe på udenfor tidsrummet Mandag-fredag kl. 7.00-17.00.

B. Køber og Sælger skal ved en sådan forligsmægling begge forblive på leveringsstedet og afvente, at FA som kvittering på indgåelse af forlig eller modtagelse af reklamation på E-mail sender parterne et referat af deres stillingtagen.

Såfremt ovenstående procedure ikke er fulgt, samt når Køber eller dennes transportør har underskrevet Udleveringssedlen og/eller har afhentet varen, er dette accept af det købte - og Køber kan herefter ikke reklamere.

C. Såfremt Køber er forsinket med betaling eller ikke har afhentning indenfor afhentningsfristen, bortfalder Købers reklamationsret.

7.3. Ingen reklamationsret og ingen ansvar såfremt FA organiserer transporten for Køber.

Køber er ansvarlig for at kontrollere varen ved afhentning og inden den forlader Sælger på afhentningsstedet. Såfremt FA eller Sælger organiserer transporten for Køber, bortfalder Købers reklamationsret og risikoen for varen overgår til Køber, fra varen afhentes hos FA eller Sælger af transportør.

Køber bærer risikoen ved transport og læsning organiseret af FA og det anbefales derfor, at Køber holder varen forsikret.

 

8. BESIGTIGELSE AF VARER INDEN AUKTION.

8.1. Besigtigelse af varer. 

For enkelte varer kan Budgiver eller dennes repræsentant, inden auktionens afslutning foretage en undersøgelse og afprøvning.

FA oplyser almindeligvis i en varebeskrivelse om muligheden for besigtigelse, men kommende Budgivere er altid velkomne, at kontakte FA herom.

8.2 Budgivers og potentielle Budgivers loyalitet ved besigtigelse.

Ved adgang til besigtigelse af en varer hos Sælger, forventes det at Budgiver/Den potentielle budgiver (DPB) er loyal overfor FA og ikke forsøger at handle direkte med Sælger eller udenom FA. Såfremt en Budgiver/DPB, som FA har givet adgang til besigtigelse af en varer hos Sælger, selv indgår en købsaftale direkte med Sælger på baggrund af FA´s indsats, uden FA´s forudgående og skriftlige accept, er Budgiver/DPB pligtig at betale FA både det køber- og sælgersalær, der ville have tilkommet FA beregnet ud fra mindsteprisen, som hvis salget på auktionen havde været gennemført på normal vis og med tillæg af et gebyr på kr.25.000. Denne pligt vedvarer også selvom en købsaftale mellem Budgiver/DPB og Sælger først indgås efter en auktions ophør.

 

 

9. FA ANSVAR OG DET JURIDISKE FORHOLD MELLEM BRUGER OG FA -  FA OG ANSVARSBEGRÆNSNING -  SYSTEMFEJL, MANGLENDE NETFORBINDELSE m.v.

9.1. FA´s rolle og det juridiske forhold mellem Bruger og FA.

FA er en internetbaseret handelsplatform og auktionstjeneste, der stiller en markedsplads til rådighed, der formidler kontakt mellem Budgiver/Køber og Sælger. FA´s rolle er alene at formidle kontakt mellem Sælgere og Købere af varer, der er sat til salg på platformen.

FA har ikke ejendomsret til varer solgt på fymasauctions.dk og er ej heller part i de aftaler, der bliver indgået gennem auktionssiden, og FA kan ikke holdes ansvarlig hverken for mangler ved solgte varer, fejlagtige, manglende eller svigagtige angivelser og oplysninger m.v. angivet af Bruger, ejendomsretten, tredjepartsrettigheder etc. til det solgte eller om Bruger af handelsplatformen lever op til deres forpligtelser.

Ved FA´s eventuelle assistance til eller deltagelse i registrering, inspektion, fotografering og oprettelse af varer m.v., påtager FA sig hverken ansvar overfor Sælger eller Køber. FA har ikke ansvar for beskrivelsen af eller for varer, der udbydes til salg eller levering af Sælger. Ej heller kan FA´s udsagn eller assistance til varebeskrivelse på nogen måde garantere fuldstændige informationer, nøjagtighed, mængde, kvalitet, ægthed, sandhed, sikkerhed, lovlighed, miljømæssige egenskaber, for manglende eller ufuldstændig beskrivelse m.v. af varer, der annonceres og sælges - ingen reklamationer mod FA tages til følge.

 

9.2. Brugers skadesløsholdelse af FA og Ansvarsbegrænsning.

Skadesløsholdelse.

Alle varer sælges uden ansvar for FA, og i den udstrækning det er muligt indenfor lovgivningen afstår Bruger fra ethvert krav mod FA, der måtte opstå i forbindelse med en auktion. FA er ikke ansvarlige overfor Bruger eller tredjemand, hverken for direkte, indirekte eller andre følgeskader, ikke for nogen form for tab, tab af data, fortjeneste, indtægter, udbytte eller omsætning etc. og dette uanset hvordan skaden eller tabet er opstået, hvad enten skaden eller tabet skyldes FA uagtsomhed eller brud på denne aftale eller andet.

Der tages forbehold for, at vi ved udarbejdelsen af disse Vilkår og Betingelser, samt på fymasauctions.dk kan have foretaget skrive og tastefejl. 

FA er under ingen omstændigheder ansvarlig for noget direkte eller indirekte tab af dækningsbidrag eller goodwill eller for indirekte tab, ej heller for følgevirkninger af tab eller skader.

Det er endvidere aftalt, at Bruger i tilfælde af forsinkelse ikke kan påberåbe sig nogen form for erstatningskrav overfor FA, hverken vedrørende direkte eller indirekte tab. Ethvert andet krav på erstatning, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdsløn, dagbøder og alle øvrige krav uanset type og i øvrigt, erstattes ikke.

Bruger accepterer, at holde FA fri for ansvar for ethvert krav på erstatning eller udgift, der måtte opstå som en følge af brud på denne aftale af Bruger eller gennem Brugers konto hos FA.

Ansvarsbegrænsning.

FA er kun ansvarlig for tab eller skade, som direkte kan henføres til FA´s egne og i så fald kun for groft uforsvarlige handlinger, undladelser og groft brud på pligt – og gælder tilsvarende overfor FA ved Købers påberåbelse af mangler.

I tilfælde af ansvar er FA´s pligter iht. denne aftale begrænset til, at FA ikke er ansvarlige for tab eller skade for noget direkte eller indirekte tab af indtægt, dækningsbidrag, goodwill eller følgevirkninger af tab eller skader m.v.

 

9.3. Systemfejl og manglende netforbindelse m.v.

Adgang til FA kan afbrydes og FA er uden ansvar for driftsforstyrrelser, kommunikationsfejl, indtastningsfejl, nedbrud/forstyrrelser på internettet og auktionssystems servere/software, systemfejl, forsinkelser, forstyrrelser ved service- og vedligeholdelse/opdateringer eller øvrigt udfald i FA tjenester eller andre såvel menneskelige som tekniske forhold m.v., som måtte påvirke auktionssystemet og budgivning - og FA kan uanset årsag ikke holdes ansvarlig for manglende adgang til fymasauction.dk.

FA forbeholder sig retten til både permanent som midlertidigt, at lukke ned for en auktion uden forudgående varsling - I tilfælde af større nedbrud på siden, kan FA til enhver tid forlænge, afbryde eller annullere auktioner, også efter auktioner er afsluttet.

 

10. FA´S RET TIL AT LUKKE, AFBRYDE, FORLÆNGE OG FORETAGE ÆNDRINGER I EN AUKTION ELLER EN KONTO.

10.1. FA´s ret til at lukke, afbryde, forlænge og foretage ændringer i en auktion eller en konto.

FA fastsætter starts og -sluttidspunkt, for de auktioner der oprettes. FA har ret, men ikke pligt til, at lukke auktioner inden de afsluttes, til at forlænge auktioner, til at slette eller tilbagekalde beskrivelser, hvor FA har merkantile, praktiske, juridiske eller tekniske grunde hertil. Såfremt FA finder det praktisk muligt, vil FA give et forhåndsvarsel om førnævnte tiltag, men er ikke forpligtet hertil.   

FA er ikke aftaleretligt eller på anden måde forpligtet eller behøver ikke, at tilbyde eller stille nogen af aktionerne eller nogen anden nettjeneste til rådighed for Brugerne.                                                                                                                                      

FA kan til enhver tid ændre i, annullere eller slette en auktion uden ansvar, og der kan ikke gøres erstatningskrav gældende af nogen art overfor FA. Annullering kan ske både før, under og efter en auktion. Alene FA beslutter om en auktion, konto eller tjeneste skal lukkes, og hvornår dette skal ske - FA´s beslutning kan skyldes Brugers brud på denne aftale, men er ikke begrænset hertil, og FA er ikke forpligtet til at oplyse årsag.

 

11. FORBUD MOD AT BYDE PÅ EGNE AUKTIONER OG SALGSKLAUSUL OM GEOGRAFISK BEGRÆNSNING FOR HVORTIL VAREN MÅ SÆLGES - UDELUKKELSE AF BRUGERE OG MISBRUG M.V.

11.1. Forbud mod at byde på egne auktioner m.v.

Det er ikke tilladt hverken direkte eller indirekte at byde på "egne" auktioner eller indgå i ”budsamarbejder”, der kan begrænse konkurrence eller andet, der på kunstig måde kan påvirke den fri prisdannelse ved en auktion.

Enhver bruger accepterer, ikke at bruge nogen form for automatisk eller manuel metode til at kopiere eller overvåge FA website, og ikke at foretage noget der unødigt belaster vores server og netforbindelse etc., med mindre der forudgående er givet FA´s udtrykkelige skriftlige tilladelse hertil.

11.2. Salgsklausul om geografisk begrænsning for hvortil varen må sælges / ”Må IKKE sælges i Norden” og ”Må kun sælges til eksport”

Varer, der sælges under nærværende klausuler ”Må ikke sælges i Norden” eller ”Må kun sælges til eksport”, må ikke benyttes eller opholde sig i områderne klausulerne omhandler, og varen skal være transporteret ud af det geografiske område indenfor 24 timer fra afhentning.

Klausulen er gældende såvel for Købers direkte benyttelse, som ved indirekte benyttelse f.eks. ved overdragelse af varen til andre, der måtte benytte varen i det geografiske område - og overtrædelse medfører, at Køber pålægges at betale Sælger en konventionalbod (krav på betaling uden dokumenteret økonomisk tab) på minimum DKK 250.000,- ekskl. moms.

Hvis overtrædelsen består i opretholdelse af en tilstand, der er i strid med klausulen, foreligger der én overtrædelse pr. påbegyndt kalendermåned. Overtrædelse kan hindres ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse. Betaling af konventionalbod bevirker ikke, at Købers forpligtelser i henhold til klausulen bortfalder. Endvidere vil overtrædelse medføre, at Sælger, ud over konventionalboden, har ret til at afkræve yderligere erstatning af Køber efter Dansk rets regler.

11.3. Udelukkelse af Brugere og misbrug.

Misbrug kan medføre bortvisning fra FA og FA forbeholder sig ret til at udelukke Brugere, slette auktioner og bud. Ligeledes vil FA lukke enhver auktion, der er mistænkt for forsøg på manipulation, bedrageri eller andre former for svindel.

Enhver Bruger accepterer, at FA har ret til at aflyse enhver auktion, der forekommer at medføre overtrædelse ånden i af denne aftale, samt at FA forholder sig retten til at lukke en brugerkonto, og til at suspendere eller afslutte enhver auktion tilknyttet brugerkontoen.

FA forbeholder sig ret til at advare andre Brugere mod en anden Brugers handlinger, begrænse udbetalinger hvis FA ikke er i stand til at efterprøve Brugers identitet, de oplysninger Bruger har afgivet, eller FA anser at Brugers konto eller aktiviteter indebærer en finansiel eller juridisk risiko for FA eller andre Brugere.

 

12. BRUGERS LUKNING AF SIN KONTO – SÆLGERS MULIGHED FOR AT AFBRYDE EN AUKTION.

12.1. Brugers lukning af sin konto.

Bruger kan lukke sin konto ved på E-mail, at fremsende ønske herom til FA. Kontoen kan ikke lukkes, så længe der er bud på eller fra en auktion med tilknytning til kontohaver. Hvis en konto lukkes har dette ingen betydning for Sælger og Budgivers/Købers forpligtelse til at respektere allerede påbegyndte auktioner, bud eller indgåede aftaler etc.

 

12.2. Sælgers mulighed for at afbryde en auktion.

Sælger kan anmode FA om at afbryde sin auktion, såfremt der endnu ikke er afgivet bud, eller såfremt auktionen efter en budrunde er afsluttet, uden den af Sælger fastsatte mindstepris er nået.

Se i øvrigt afsnit 2.1 ovenfor om FA´s ret til at forlænge eller genoptage en auktion til en efterfølgende budrunde.

Alene FA afgør, om anmodningen om afbrydelse af en budrunde kan imødekommes, og anmodning anses kun for efterkommet, såfremt den straks efterfølgende er bekræftet til Sælger skriftligt på E-mail af FA.

 

13. COPY RIGHT / OPHAVSRET – IMMATERIELLE RETTIGHEDER.

13.1. FA materiale.

Brugere accepterer, at samtlige information, tekst, grafik, software, HTML, koder og scripts i ethvert format m.v. på FA´s webside og modtaget fra FA uanset måde tilhører FA, og ingen Bruger er berettiget til at benytte, kopiere, modificerer, uploade, downloade, overføre, publicere, genbruge, skabe afledte produkter og lignende fra FA website eller på nogen anden måde distribuere materiale fra FA og fra dennes website, med mindre der forudgående er givet FA´s udtrykkelige skriftlige tilladelse hertil.

 

13.2. Brugers overdragelse af materiale til FA.

Bruger indestår for, at de af dem afgivne oplysninger, beskrivelser, billeder eller andet materiale ikke krænker tredjemands rettigheder. Overdrager holder FA skadesløs for ethvert krav og enhver omkostning, som FA pådrages som følge af overdragers krænkelse af tredjemands rettigheder eller overtrædelse af lovgivningen.

Ved oprettelse af en vare på auktion, overdrager Sælger alle rettigheder til billeder, tekster og andet materiale til FA.

 

14. POLITIK OM FORTROLIGHED, BRUG OG BESKYTTELSE AF, WEBDATA, PERSONDATA OG -OPLYSNINGER (”PRIVACY POLICY”).

14.1. Beskyttelse og brug af Brugers personlige oplysninger og data.    

Det beskrives her, hvordan FA som dataansvarlig håndterer og beskytter modtagne personlige oplysninger. Denne politik gælder fymasauctions.dk og alle vores relaterede websteder, programmer, tjenester og værktøjer, der henviser hertil og uanset om Bruger får adgang dertil ved PC, tablet, mobiltelefon eller andre apparater til at komme på internettet.

Nærværende politik om brug og beskyttelse af personlige oplysninger gælder kun anvendelse og overførsel af oplysninger, som FA indsamler fra Bruger, FA kan frit modtage og indsamle yderligere oplysninger om Bruger fra tredjeparter eller andre kilder og føje disse til FA´s brugeroplysninger.   

Brug af data og kontakt til Bruger.

FA lagrer alle oplysninger, Bruger indtaster på FA, eller som opgives, når Bruger kontakter FA eller benytter vores tjenester. Ved indgåelse af denne aftale, samt ved at benytte FA og relaterede tjenester giver Bruger udtrykkeligt samtykke til, at FA må behandle personlige oplysninger og må kontakte Bruger på E-mail, push-besked, app-push besked, sms-besked, telefon, brev m.v. for at informere om vores tjenester og med henblik på målrettede markedsføringsaktiviteter, serviceopdateringer og tilbud, samt til at tilpasse, vurdere og forbedre vores website, tjenester og annoncer eller andet beslægtet – Bruger accepter tillige, at aftalen omfatter tilsvarende henvendelser fra selskaber tilhørende FA´s koncernforbundne selskaber.

Uden Brugers udtrykkelige samtykke videregiver FA ikke personlige oplysninger, Bruger har overdraget FA til tredjeparter til brug for deres markedsføringsformål, men Bruger accepterer, at FA kan dele de personlige oplysninger med:

Virksomheder tilhørende FA´s koncernforbundne selskaber, for at kunne have en fælles registrering i vor database og kunne levere ensartede tjenester og kundesupport, for at forhindre, opdage og undersøge mulige ulovlige aktiviteter, overtrædelser af vores politikker, svig og/eller datasikkerhedsbrud og for at støtte udviklingen af vores produkter, websteder, programmer, tjenester, værktøjer og kommunikation.  

•Tjenesteudbydere FA har indgået aftale med om assistance til at levere tjenester på FA website, som f.eks. finansieringsselskaber, markedsføringsbureauer samt teknisk support etc.

 

14.2. Cookies - samt anden automatisk personlig og generel dataindsamling

Cookies
FA bruger som de fleste andre, der tilbyder internettjenester cookies.
Cookie er datafiler, der lagres på den PC, tablet, mobiltelefon eller andre apparater til at komme på internettet.
Alle cookies vi får fra Brugere af FA er anonymiserede – dvs. FA kan ikke se, hvem Bruger er.

Der er 3 hovedkategorier af cookies, og hovedformålet med dem er, at gøre det lettere og hurtigere for en Bruger at benytte en hjemmeside, f.eks. kan nævnes:
•Førstepartscookies, som den besøgte hjemmeside gemmer på computeren, de husker om Bruger er logget ind eller ud, de husker Brugers brugerindstillinger på hjemmesiden og statistik over brugers besøg på hjemmesiden.
•Session-cookies, der gør det muligt for bruger at bladre frem og tilbage mellem siderne på en hjemmeside og er midlertidige og slettes igen, når Bruger forlader hjemmesiden.
•Tredjepartscookies, der gemmes af tredjepartsprogrammer, f.eks. Facebook og Google Analytics til måling af brugernes adfærd og dermed hjælper FA til at forbedre hjemmesiden.

Hvis Bruger vil undgå cookies – og sletning af cookies.
Man kan blokere alle cookies fra FA, ved at vælge avancerede cookie-indstillinger i din browser under internetindstillinger. Bruger kan i så fald tilføje FA på listen over websites Bruger ikke vil have cookies fra. I internetindstillingerne kan Bruger også slette alle cookies, browseren har gemt. Måden blokering og sletning foregår på kan dog variere efter hvilken browser Bruger benytter, og efter om der benyttes PC, tablet, mobiltelefon eller andre apparater til at komme på internettet. 

Anden automatisk personlig og generel dataindsamling:
Ved besøg på FA website, benyttelse af FA´s tjenester, reaktion på annoncer m.v. indsamles automatisk oplysninger, der gives til FA fra Brugers PC, tablet, mobiltelefon eller andre apparater til at komme på internettet – blandt disse oplysninger er bla. information om data, enhedstype, geografiske placering, computer- og forbindelses-oplysninger, statistik om sidevisninger, trafik til og fra FA, henvisnings-URL-adresse, annoncedata, IP-adresse, enheds-id standardweblogoplysninger, Brugers interaktion på fymasauctions.dk og vores beslægtede websider m.v.

 

14.3. Opbevaring af Brugers personlige oplysninger og data. 

FA beskytter Brugers oplysninger ved hjælp af tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. firewalls, datakryptering samt fysiske og administrative adgangskontroller til data og servere, der begrænser risiko for tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og ændring.

 

15. BRUGERS ADGANG TIL INDSIGT I SINE PERSONLIGE OPLYSNINGER HOS FA – SAMT BRUGERS ØNSKER OM ÆNDRING OG SLETNING.

15.1. Brugers adgang til indsigt i Brugers personlige oplysninger hos FA.

Bruger er altid velkommen med spørgsmål til eller at få indsigt i de personlige oplysninger, FA behandler om Bruger, og som ikke er tilgængelige ude på websitet, medmindre FA i henhold til lov om behandling af personoplysninger ikke er berettiget til eller forpligtet til at give indsigt i oplysningerne. I fald oplysningerne er faktuelt forkerte eller ufuldstændige eller irrelevante i forhold til de formål, FA benytter oplysningerne til, kan Bruger anmode FA om at ændre, slette eller blokere Brugers oplysninger.

 

15.2. Brugers ønsker om ændring og sletning deri.   

Bruger er til enhver tid berettiget til at kontakte FA på E-mail: fymas@fymas.dk eller på telefon +45 44650607 og til at begrænse eller tilbagetrække Brugers samtykke til vores behandling og brug af Brugers personoplysninger – uanset om FA har modtaget henvendelsen telefonisk på E-mail, vil FA efterfølgende bekræfte det aftalte på E-mail.

 

16. LOVVALG OG VÆRNETING – LØSNING AF TVISTER.

16.1. Lovvalg og Værneting.

Alle juridiske forhold mellem Bruger og FA skal behandles i henhold til dansk lov, og i tilfælde af FA´s retslige inddragelse, skal forholdet behandles ved den ret i Danmark, hvor FA har hovedkontor som Værneting.

 

16.2. Løsning af tvister.

Tvist mellem Bruger og FA.

Bruger accepterer, at såfremt der opstår en situation, hvor Bruger gør et krav gældende mod FA eller såfremt Bruger på anden måde direkte eller indirekte inddrager FA i en tvist, skal Bruger inden krav mod FA eller mod tredjemand indbringes for domstol, deltage i et mæglings- /mediationsmøde hos og med deltagelse af FA´s advokat. 

Tvist mellem Sælger og Budgiver/Køber.

Enhver tvist mellem Sælger og Budgivere/Køber er FA uvedkommende og parterne er selv ansvarlige for gennemførelsen af handlen - men såfremt der opstår en situation, hvor Sælger og Budgiver/Køber har en tvist, kan FA på parternes opfordring og som en service per kulance, forsøge at hjælpe parterne med at formidle kontakt og mægle.

Bemærk, at FA ikke er part i en tvist mellem Budgiver/Køber og Sælger, men FA vil i det omfang, FA finder det formålstjenligt, forsøge at få parterne til at forliges.

Ved en mægling fungerer FA ikke som repræsentant for nogen af parterne og FA har ikke ansvar for, ej heller juridisk ret, pligt eller mulighed for, at tage parti for eller stilling til hvorledes eller om en tvist kan løses – men FA kan komme med forslag til at opnå enighed.

Uanset FA´s deltagelse skal Sælger og Køber samarbejde proaktivt for at løse tvisten og til at komme overens – og parterne accepterer uanset årsag, at videregive alt nødvendigt dokumentation og oplysninger, der kan belyse sagen og bidrage til en løsning.

En evt. ophævelse af handlen eller prisafslag er uanset FA´s deltagelse i mægling eller ej, et anliggende direkte mellem Budgiver/Køber og Sælger, og er således FA uvedkommende og begrænser ikke FA´s ret til salær.

 

17. VILKÅR OG BETINGELSER - ÆNDRING I VILKÅR OG BETINGELSER – FORBEHOLD FOR SKRIVE OG TASTEFEJL.

17.1. Vilkår og Betingelser.

Læs grundigt Vilkår og Betingelser, de er grundlaget for brug af Fymasauctions.dk, herefter kaldet FA.

 

17.2. Ændring i Vilkår og Betingelser.

Bemærk at Vilkår og Betingelserne opdateres jævnligt og ændringer træder i kraft straks fra offentliggørelse på FA. Ved ”Log in” på FA vil datoen på sidst nye Vilkår og Betingelser være angivet. 

 

17.3. Forbehold for skrive og tastefejl.

Der tages forbehold for, at vi ved udarbejdelsen af disse Vilkår og Betingelser, samt på fymasauctions.dk kan have foretaget skrive og tastefejl.

2.     Købers spørgsmål - og svar herpå
Før auktionen

Oprettelse som bruger

Ønsker du selv at oprette dig som bruger, klik her - derefter modtager du en bekræftelse på E-mail og kan begynde med at byde.

eller

Ring til os og medens du er i telefonen, oprettes du som bruger - tlf. 44 65 06 07 eller E-mail os, hvornår du vil ringes op her

Auktioner afholdes hver dag og varigheden på en auktion er ca. 3 uger.

Gratis oprettelse og registrering af varer 

Oprettelse og registrering af varer på Fymasauctions.dk (FA) er gratis – først ved køb tilkommer der FA salær.

Tryghed 

Inden et bud afgives, vises i ”budvinduet” købersalæret og den totale pris inklusiv salær, ekskl. moms – Budgiver har således under auktionen hele tiden overblik over købsprisen.

Købersalær - og beregning af varens faktureringspris 

Salærsatserne beregnes trinvis og akkumuleres* – og er gældende, med mindre bonusaftale er indgået mellem Køber og FA inden auktionens påbegyndelse.

Køber modtager en faktura fra FA på købesummen, med tillæg af salær samt et fakturagebyr på DKK 100, angående moms se under pkt. Moms.

Beløb DKK

Købersalær %

0  -  10.000

20

10.000  -  150.000

10

150.000  -   600.000

7,5

600.000  -  10.000.000

5,0

*Eksempel på beregning af Købersalær:

Købes en vare for DKK 70.000 ekskl. moms, bliver salæret således 20% af de første DKK 10.000 = DKK 2.000 + 10% af de næste DKK 60.000 = DKK 6.000, dvs. købersalær i alt DKK 8.000 ekskl. moms.

Fakturagebyr DKK 100 ekskl. moms tillægges.

Dansk momsregistreret Køber

Befinder varen sig i Danmark:

Købsprisen, salæret og fakturagebyret tillægges moms, medmindre andet er angivet.

 

Befinder varen sig i et andet EU land:

Købsprisen tillægges ikke moms, kun salær og fakturagebyr.

Køber skal føre særlige momskonti i sit regnskab og indberette oplysningerne om sine køb til SKAT, se her : https://skat.dk/erhverv/moms/moms-ved-handel-med-udlandet

 

Befinder varen sig i et ikke EU land herunder Færøerne og Grønland:

Købsprisen tillægges ikke moms, kun salær og fakturagebyr.

Køber skal føre særlige momskonti i sit regnskab og indberette oplysningerne om sine køb til SKAT, se her:  https://skat.dk/erhverv/moms/moms-ved-handel-med-udlandet

Toldafgift kan forekomme se SKAT´s tarif, se her: https://toldst.dk/erhverv/saadan-beregner-du-din-told/varekoder/saadan-bruger-du-taric-toldtariffen 

 

Udenlandsk Køber momsregistreret i EU

 

Befinder varen sig i Danmark:

Købsprisen, salæret og fakturagebyret tillægges ikke moms, under forudsætning af, at Køber inden 8 dage fra afhentning af varen: 

- Har fremsendt dokumentation til Sælger og samtidigt kopi heraf til FA på, at varen fysisk er transporteret til et andet EU-land. Dokumentationen kan være i form af transportfaktura, fragtbrev/CMR eller erklæring fra fragtfører eller speditør.

- Hvis Køber eller Sælger selv foretager transporten, skal dokumentationen bestå i en erklæring om, at varen er modtaget i et andet EU-land.

 

Ved mangler i ovenstående dokumentation eller for sen fremsendelse heraf, accepterer køber, at betale 25% dansk moms af beløbet!

 

Udenlandsk Køber registreret udenfor EU

 

Sælger skal sørge for, at der foreligger en udførselsangivelse EX-A (MRN).

Køber skal selv fremskaffe evt. EUR1 dokument.

 

Ved mangler i ovenstående dokumentation accepterer Køber, at betale 25% dansk moms af beløbet.

Befinder varen sig i et andet EU land eller udenfor EU, herunder Færøerne og Grønland, kontakt os.

Fymasauctions kan ikke holdes ansvarlig for manglende dokumentation, kontakt os gerne for yderligere spørgsmål.

Budgiver får til og med hammerslag automatisk besked i budvinduet og på E-mail om andres overbud eller om budgiver fører auktionen, samt om man er den endelige vinder.

 

Vil man følge bududviklingen på en påbegyndt auktion, man ikke selv deltager i, kan man når man er logget ind, gå ind på varen og klikke på ”øjet” der står ”overvågning” ved – derefter modtager man automatisk E-mail om bududviklingen og hvad varen sælges til.

 

NB: På et hvilket som helst tidspunkt inden hammerslag, kan man springe til en påbegyndt auktion og deltage i at vinde varen.

For enkelte varer kan Budgiver eller dennes repræsentant, inden auktionens begyndelse foretage en undersøgelse og afprøvning. 

Der oplyses almindeligvis i en varebeskrivelse om muligheden for besigtigelse, men kommende Budgivere er altid velkomne til, at kontakte os.

Ved oprettelsen af en vare på auktion fastsætter Sælger altid en startpris og en mindstepris på varen ekskl. moms og Sælger kan vælge om mindsteprisen skal være synlig vist for Budgiver, eller om den skal være skjult, indtil der afgives et bud der når mindsteprisen. 

Sælger er kun forpligtet af bud til og over den af ham givne mindstepris, men alle Budgiveres bud er juridisk bindende for Budgiver uden fortrydelsesret, også bud som Budgivere har givet under Sælgers mindstepris er bindende for Budgivere i indtil 24 timer på den førstkommende hverdag efter auktionens afslutning - og Budgiver får indenfor denne frist besked, hvis Sælger vil acceptere bud under mindsteprisen.

Valuta er i DKK (Danske Kroner)

Der bydes, faktureres og afregnes i DKK.

Beløb vist i Euro, er alene vejledende og afrundede.

Afgiv et bud og Maxbud / Autobud

Man kan afgive bud enkeltvist eller sætte sit bud optil, hvad man højest vil byde – vores system arbejder som Maxbud, også kaldet Autobud.

Når et Maxbud er afgivet, byder systemet fra når mindsteprisen er opnået automatisk på varen trinvist for Budgiver billigst muligt, optil det valgte maksimumsbeløb - men man kan nemt være heldig og komme til at betale mindre!

Andre Bydende og Sælger kan ikke se hvilket beløb, Budgiver har sat som Maxbud.

 

Auktionens sidste minutter -  Benyt F5 tasten

Du modtager mails om overbud – men i de sidste minutter inden auktionen slutter, er der ofte mange der byder og derfor kan de mange mails ”sidde fast” i systemet - vi anbefaler derfor, at du altid følger den sidste del af auktionen online, så du kan nå at reagere, hvis du bliver overbudt.

Godt råd: Benyt F5 tasten på din computer for at opdatere dit skærmbillede i auktionens afsluttende fase !

Ved at sikre dig finansiering inden en auktion begynder, ved du hvor højt du kan byde.

 

Vi har gennem årerne samarbejdet med finansieringsselskaber i hele landet og kan derfor henvise til uafhængige selskaber, der er vant til at finansiere kunder i vores branche og af den type brugtudstyr vi formidler.

 

Forløbet er sædvanligvis:

1. Fortæl os hvad du vil byde på og vi henviser til 1-2 uafhængige finansieringsselskaber, der har en konsulent nær dig.   

2. Finansieringsselskabet giver dig en uafhængig rådgivning og kan godkende en finansieringsramme, så du ved hvor meget, du kan købe for -  beslutter du dig for ikke at byde eller købes varen af en anden budgiver, har det ikke kostet dig noget.

3. Vigtigt – sørg for at have aftalen med finansieringsselskabet på plads inden auktionen begynder, eftersom dine bud er bindende overfor Sælger, uanset om du har opnået finansiering eller ej. 

 

Ønsker du hjælp ring til os på tlf. 44 65 06 07 eller E-mail os her

Under auktionen

Besked om overbud og ændring af bud

Budgiver modtager E-mails ved overbud og kan på et hvilket som helst tidspunkt under auktionen hæve både enkelt og Maxbud.

Overbud straks efter du har afgivet et bud

Hvis nogen straks efter dit bud byder over, har en anden budgiver formentlig afgivet et Maxbud (Autobud), der øjeblikkeligt medfører modbud trinvist indtil denne budgivers maks.

Inde på visningen af en vare, ses den fulde budhistorik og alle bud er identificeret med budgiverens unavngivne kunde nr.

Budgiver modtager E-mails ved overbud og kan på et hvilket som helst tidspunkt under auktionen øge både enkelt og Maxbud.

Bemærk, at vælger du at afgive bud i sidste øjeblik inden hammerslag, risikerer du pga. internettets reaktionstid, at buddet ikke registreres rettidigt og ikke kommer i betragtning.

For at undgå at blive overbudt i sidste øjeblik, forlænges auktionen, så der først falder endeligt hammerslag mindst 3 minutter efter sidste bud - udsættelsen vil fortsætte, indtil der er opnået hammerslag og det er med andre ord ikke muligt at vinde et bud “i sidste sekund”.

Auktionens sidste minutter -  Benyt F5 tasten

Du modtager mails om overbud – men i de sidste minutter inden auktionen slutter, er der ofte mange der byder og derfor kan de mange mails ”sidde fast” i systemet - vi anbefaler derfor, at du altid følger den sidste del af auktionen online, så du kan nå at reagere, hvis du bliver overbudt.

Godt råd: Benyt F5 tasten på din computer for at opdatere dit skærmbillede i auktionens afsluttende fase ! 

Efter auktionen

Når Budgiver vinder en auktion eller Sælger vil acceptere en Budgivers bud under mindsteprisen, modtages en E-mail med besked herom, og der sendes indenfor 24 timer en faktura til Budgiver pr. E-mail med en betalingsfrist på 5 hverdage.

Alle betalinger sker ved bankoverførsel til en klientkonto hos FA. Når betalingen er modtaget, vil Køber modtage en Udleveringsseddel pr. E-mail, hvoraf fremgår kontaktoplysninger til Sælger, samt instruktion i hvorledes udleveringen af varen skal foregå - ved afhentning fremviser Køber udleveringssedlen til Sælger som bevis på retten til at afhente varen og Sælger er sikret afregning, da betalingen er deponeret hos FA - afregning til Sælger sker efter udleveringen af varen til Køber.

Varen skal afhentes inden 8 dage fra betaling.

Transport i Danmark og til udland - Indhent pris på transport eller bestil transport her:

Mindre gods som styk- og pallegods, skovle og minigravemaskiner o.lign.

Varer, der er mindre end nedenstående mål, kan transporteres i en lukket standard- eller megatrailer til favorable priser
En gardintrailer har målene: Længde 13.6m x Bredde 2.4m x Højde 2.70m
En megatrailer har målene: Længde 13.6m x Bredde 2.48m x Højde 2.95m
Kontakt venligst DSV her eller på tlf. 4320 3040

Større gods fra 15 ton gravemaskiner, dozere og mejetærskere o.lign.

Ønsker Du hjælp ved maskintransporter i DK eller udland, er Du velkommen til at kontakte os

Sælgers spørgsmål - og svar herpå
Før auktionen

Oprettelse som bruger - og opret varer til salg

Opret Dig som bruger her  - og vi vil efterfølgende kontakte Dig på E-mail. 

eller

Ring til os og medens du er i telefonen, oprettes du som bruger - og vi kan aftale tid til, at registrere og fotografere det, Du vil sælge - tel. 44 65 06 07 eller E-mail os, hvornår du vil ringes op her

Auktioner afholdes løbende og varigheden er som ca. 3 uger. 

Vi forsøger om muligt, at samle flere varer i samme kategori til auktioner samtidigt,

så køberinteressen optimeres.

Gratis oprettelse og registrering af varer 

Oprettelse og registrering og salg af varer på Fymasauctions.dk (FA) er gratis for Sælger – først ved køb tilkommer der salær, som Køber betaler oveni sin budsum.

Tryghed 

Inden et bud afgives, vises i ”budvinduet” købersalæret og den totale pris inklusiv salær, ekskl. moms – Budgiver har således under auktionen hele tiden overblik over købsprisen.

Sælger skal ikke fakturere varen til FA, men modtager en Afregningsnota (kreditnota) fra FA på Købers vindende bud. Beløbet indsættes på Sælgers konto indenfor 5 dage fra afhentningen, angående moms se pkt. Moms. 

 Dansk Køber 

Afregningsprisen til Sælger og sælgersalær tillægges moms, medmindre andet er angivet og Sælger er forpligtet til at afregne salgsmoms (udgående moms) til SKAT. 

 

Udenlandsk Køber 

Afregningsprisen til Sælger tillægges ikke moms, kun sælgersalær tillægges moms. 

Der kræves dokumentation for, at varen er gået ud af landet, det kan være i form af transportfaktura, CMR fragtbrev, en erklæring fra fragtfører eller speditør. 

Hvis Køber selv står for eller arrangerer transporten (afhentningskøb), skal dokumentationen tillige bestå i en erklæring om, at varen er modtaget i det andet EU-land. Den person, der afhenter varerne, skal allerede i forbindelse med udleveringen af varerne forsyne Sælger med oplysninger, der gør det muligt at identificere den, der afhenter varen: f.eks. kopi af kørekort eller lignende dokumentation.

Dokumentation for verifikation af Købers momsnummer sørger Fymas Auctions for.

Ved salg uden for EU skal Sælger registreres som eksportør. 

Ved manglende i dokumentation eller for sen fremsendelse heraf skal Sælger betale 25% dansk moms af beløbet! 

Sælger skal føre særlige momskonti i sit regnskab og indberette oplysningerne om sine salg til SKAT, se her: https://skat.dk/erhverv/moms/moms-ved-handel-med-udlandet

Fymasauctions kan ikke holdes ansvarlig for manglende dokumentation, kontakt os gerne for yderligere spørgsmål.

Budgiver får til og med hammerslag automatisk besked i budvinduet og på E-mail om andres overbud eller om budgiver fører auktionen, samt om man er den endelige vinder.

 

Vil man følge bududviklingen på en påbegyndt auktion, man ikke selv deltager i, kan man når man er logget ind, gå ind på varen og klikke på ”øjet” der står ”overvågning” ved – derefter modtager man automatisk E-mail om bududviklingen og hvad varen sælges til.

 

NB: På et hvilket som helst tidspunkt inden hammerslag, kan man springe til en påbegyndt auktion og deltage i at vinde varen.

Sådan sælger Du - Nemt, hurtigt og gratis  

NB: Det er gratis at sælge vare på fymasauctions.dk = Sælgersalær Kr. 0,-

 

Så nemt er det, at sælge varer

Ring til os og medens Du er i telefonen, aftaler vi tid til, at vi gratis registrere og fotografere det, Du vil sælge - tlf. 44 65 06 07 eller E-mail os, hvornår Du vil ringes op her

eller

Send os en E-mail, med hvad du gerne vil sælge og vi ringer dig op efterfølgende her

Ved oprettelsen af en vare på auktion fastsætter Sælger altid en startpris og en mindstepris på varen ekskl. moms og Sælger kan vælge om mindsteprisen skal værer synlig for budgiver, eller den skal være skjult, indtil der afgives et bud der når mindsteprisen.

Sælger er kun forpligtet af bud til og over den af ham givne mindstepris, men alle Budgiveres bud er juridisk bindende for Budgiver uden fortrydelsesret, også bud som Budgivere har givet under Sælgers mindstepris er bindende for Budgivere i indtil 24 timer på den førstkommende hverdag efter auktionens afslutning - og Budgivere får indenfor denne frist besked, hvis Sælger vil acceptere bud under mindsteprisen.

Valuta er i DKK (Danske Kroner)

Der bydes, faktureres og afregnes i DKK.

Beløb vist i Euro, er alene vejledende og er afrundede.

Vi stiller hele vores kundekartotek opbygget over 50 år til Din rådighed!  Import / Eksport

 

Alt Du sætter til salg på Fymasauctions.dk, vil vi sørge for bliver markedsført ikke blot i Danmark, men også til købere i resten af verden, hvor der er efterspørgsel efter det, Du vil sælge – gennem de senere år har vi solgt maskiner til 75 lande.

 

Varer Du sætter til salg på Fymasauctions.dk annoncerer vi også uden beregning i relevante fagblade og på andre webportaler i ind- og udland.

 

Herudover udsender vi auktionslister, og individuelle meddelelser til kunder fra vores køberkartotek og kundedatabase som indeholder 28.000 brancherelevante potentielle kunder i ind- og udland -  heraf 7.000 i Danmark - en daglig opdateret kundedatabase opbygget igennem mere en 50 år.

Dine særlige behov ved salg:

Ønsker Du at det udstyr, Du sælger ikke ender hos en konkurrent, kan vi efter aftale sikre at salg alene sker til eksport.

Ønsker Du anonymitet eller ro omkring salgsprocessen, fjerner vi gerne firmanavne og kendetegn på billeder af Dine maskiner, inden de endeligt vises på vores auktionsside! 

 

Auktion eller ”straks afregning” – skal vi købe Din vare:

Vores ”rødder” er maskinhandel - modsat et traditionelt auktionshus, kan vi også tilbyde at købe og afregne Dit materiel straks - ring og hør os!.

Diskret og skræddersyet salg – eventuelt uden auktion:

I enkelte tilfælde kan ”Private Sale” være den bedste løsning og vi kan tilbyde diskret og skræddersyet salg, hvor varer alene tilbydes direkte til udvalgte potentielle kunder i vores kundekartotek eller eventuelt på auktion alene til en sluttet kreds – ring os på  tlf. 44 65 06 07 eller E-mail os her

Auktion eller ”straks afregning” – skal vi købe Din varer ?

Vores ”rødder” er maskinhandel - modsat et traditionelt auktionshus, kan vi også tilbyde at købe og afregne dit materiel straks - ring og hør os! eller kontakt os her

Diskret og skræddersyet salg – eventuelt uden auktion

I enkelte tilfælde kan ”Private Sale” være den bedste løsning og vi kan tilbyde diskret og skræddersyet salg, hvor varer alene tilbydes direkte til udvalgte potentielle kunder i vores kundekartotek eller eventuelt på auktion alene til en sluttet kreds – ring os på tlf. 44 65 06 07 eller E-mail os her

Under auktionen

For at undgå at blive overbudt i sidste øjeblik, forlænges auktionen, så der først falder endeligt hammerslag mindst 3 minutter efter sidste bud - udsættelsen vil fortsætte, indtil der er opnået hammerslag og det er med andre ord ikke muligt at vinde et bud “i sidste sekund”.

Efter auktionen

Når Budgiver vinder en auktion eller Sælger vil acceptere en Budgivers bud under mindsteprisen, modtages en E-mail med besked herom, og der sendes indenfor 24 timer en faktura til Budgiver pr. E-mail med en betalingsfrist på 5 hverdage.

Alle betalinger sker ved bankoverførsel til en klientkonto hos FA. Når betalingen er modtaget, vil Køber modtage en Udleveringsseddel pr. E-mail fra FA, hvoraf fremgår kontaktoplysninger til Sælger, samt instruktion i hvorledes udleveringen af varen skal foregå - ved afhentning fremviser Køber udleveringssedlen til Sælger som bevis på retten til at afhente varen og Sælger er sikret afregning, da betalingen er deponeret hos FA. Afregning til Sælger sker efter udleveringen af varen til Køber, ved at Sælger sender en kopi af den underskrevne Udleveringsseddel pr. E-mail til FA.  

Hurtig afregning til Sælger. 

Afregning til Sælger, foretages indenfor 5 arbejdsdage fra Købers afhentning af varen.

Transport i Danmark og til udland - Indhent pris på transport eller bestil transport her:

Mindre gods som styk- og pallegods, skovle og minigravemaskiner o.lign.

Varer, der er mindre end nedenstående mål, kan transporteres i en lukket standard- eller megatrailer til favorable priser
En gardintrailer har målene: Længde 13.6m x Bredde 2.4m x Højde 2.70m
En megatrailer har målene: Længde 13.6m x Bredde 2.48m x Højde 2.95m
Kontakt venligst DSV her eller på tlf. 4320 3040

Større gods fra 15 ton gravemaskiner, dozere og mejetærskere o.lign.

Ønsker Du hjælp ved maskintransporter i DK eller udland, er Du velkommen til at kontakte os.

Generelt

Følg denne fremgangsmåde:

Klik i menuen ovenfor på Log ind / Min konto -  herefter kommer vinduet frem, hvor man indtaster sin adgangskode og nederst på vinduet klikker du på linket ”Har Du glemt din adgangskode”

Herefter kommer et nyt vindue frem, og indtast E-mail adressen der er tilknyttet din konto; tryk på "Bekræft". Du vil herefter modtage en E-mail med information om, hvordan du ændrer din adgangskode. 

Hvis du ikke modtager E-mail indenfor 5 minutter, ring til os på tlf. 44 65 06 07 eller E-mail os her

Når Du er logget ind, kommer "Min Konto" frem i menuen ovenfor.

​I "Min konto" kan Du bla.: 

Se Din profil og ændre Dine data og adgangskode.

Har Du sat varer til salg, kan Du se:

  • overblik over Dine varer på auktion.
  • afsluttede auktioner.
  • dine solgte varer og afregninger. 

Byder Du på auktioner eller har købt varer, kan Du se:

  • information om varer Du byder på.
  • dine ordre og ordrestatus.
  • dine tidligere køb og fakturaer.

Følger Du igangværende auktioner uden at byde, kan Du se:

  • dine aktiverede auktionsovervågninger.

Bogmærker også kaldet en App eller en Ikon, er praktisk, så behøver Du blot et enkelt klik, for at komme ind på vores auktionsside.

  

Se video med vejledning i hvordan, Du laver et bogmærke på forsiden af din mobiltelefon med genvej til Fymasauction.dk

 

Apple IPhone/iOS: klik her

 

Android telefoner (Samsung, Huawei, Sony, HTC mfl.): klik her

Har Du andre spørgsmål?

Vi er her for at hjælpe og gøre det let for dig! – ring os på tlf. 44 65 06 07 eller E-mail os her